О нас

Информация о клубе

 

Областная общественная организация"Клуб "Авто Ретро Донбасса" является Клубом любителей ретро автомобилей Донецкого края.

Целями создания Клуба являются:
- добровольное объединение граждан Украины и иных государств, являющихся владельцами и\или почитателями легковых ретро автомобилей различных марок и модификаций до 1970 г.в.( включительно) с целью общения, взаимопомощи;
- развитие интереса к легковым ретро автомобилям;
- развитие интереса к реставрации таких автомобилей, с целью последующего сохранения для будущего поколения, вовлечения в эту работу молодежи;
- развитие интереса к автомобильным видам спорта;
- развитие интереса к автотуризму на ретро автомобилях;
- участие в культурной жизни Донецка и области;
- повышение уровня технических знаний и навыков безопасного, безаварийного вождения автомобиля членами и участниками клуба.

Членом Клуба "АРД" может стать любой человек, достигший 18 летнего возраста не зависимо от наличия автомобиля. Главное - любить ретро автомобили, иметь желание повышать свой уровень знаний об их истории и устройстве, а также желание общаться с единомышленниками. Подробнее здесь

Устав Клуба

 


СТАТУТ
обласної громадської організації „КЛУБ „АВТО РЕТРО ДОНБАСУ”
(витяг)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Обласна громадська організація "КЛУБ „АВТО РЕТРО ДОНБАСУ" (надалі "Клуб") є громадською організацією, яка створена у відповідності до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян" та інших нормативно-правових актів України.
1.2. Клуб створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Донецької області.
1.10. Назва Клубу визначається загальними зборами членів та фіксується в Статуті Клубу. Клуб має назву українською мовою: повну - Обласна громадська організація "КЛУБ „АВТО РЕТРО ДОНБАСУ", скорочену - Обласна громадська організація "КЛУБ „АРД";
1.11. Юридичною адресою Клубу є: 83114, Донецька область, м. Донецьк, вул. Щорса, буд.112В.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
2.1. Метою Клубу є задоволення та захист законних прав та інтересів членів Клубу, створення умов для всебічного розвитку підтримки, шанування, колекціонування, реставрації ретро техніки та реплікарів.

2.2. Основним завданням Клубу є:
• створення осередку шанувальників ретро техніки та реплікарів;
• сприяння інтелектуальному та професійному розвитку членів Клубу;
• сприяння росту технічної та дизайнерської майстерності членів Клубу;
• розвиток і зміцнення зв’язків з міжнародними та українськими організаціями та об’єднаннями, сприяння активній участі своїх представників у міжнародних організаціях та об’єднаннях;
• сприяння обміном інформації та досвідом між членами Клубу;
• сприяння обміном інформації та досвідом з іншими міжнародними та українськими організаціями та об’єднаннями;
• пропаганда реплі- та ретроруху в Україні;
• сприяння автомобільній справі в усіх її видах і формах шляхом реалізації, а також підтримки проектів та ініціатив, що сприяють її розвитку;
• сприяння членам Клубу та іншим міжнародним та українським організаціям та об’єднанням доступними і дозволеними засобами та способами у придбанні ретро техніки, реплікарів, приладдя, комплектуючих, запчастин та ін. до них;
• формування інформаційної бази відносно ретро техніки та реплікарів, її шанувальників, реставраторів та колекціонерів;
• сприяння доступними і дозволеними засобами та способами органам МВС у забезпеченні безпеки дорожнього руху, дотриманні Правил дорожнього руху іншими учасниками дорожнього руху;
• захист законних інтересів Клубу та її членів;
• пропаганда здорового способу життя.

2.3. Для здійснення статутних цілей та завдань Клуб користується правом:
• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
• представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
• створювати установи та організації;
• одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
• вносити пропозиції до органів влади і управління;
• розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
• засновувати засоби масової інформації;
• здійснювати з метою виконання статутних завдань і цілей необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому законодавством;
• надавати допомогу членам Клубу;
• проводити масові заходи (змагання, збори, семінари та інші);
• на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими громадськими організаціями, укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу, вступати в міжнародні громадські організації і спілки об’єднань громадян;
• направляти в інші міста, області України, а також за кордон, своїх представників для участі міжнародних виставках, змаганнях, автопробігах, акціях, заходах, приймати представників інших об’єднань та організацій для участі у виставках, змаганнях, пробігах тощо;
• надавати доступними і дозволеними способами та засобами необхідної допомоги та підтримки українським шанувальникам та власникам ретро техніки та реплікарів;
• здійснювати інші види діяльності, які не суперечать законодавству України і цьому Статуту;
• сприяти розробці та реалізації програм розвитку напрямку ретро техніки та реплікарів в Україні;
• залучати для здійснення своєї статутної діяльності додаткових джерел фінансових і матеріальних коштів відповідно до чинного законодавства;
• брати участь в українських і міжнародних заходах і програмах.

4. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ
4.1. Особа, яка виявила бажання вступити до Клубу, повинна особисто подати заяву про надання статусу кандидата в члени Клубу, яка розглядається протягом 30 календарних днів з моменту її отримання.
4.2. Надання особі статусу кандидату в члени Клубу (або відмова в цьому) здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів членів Клубу. Обов’язковою умовою надання статусу кандидата є сплата вступного внеску.
4.2.1. Заява фізичної особи про надання статусу кандидата в члени Клубу повинна містити: прізвище, ім`я та по-батькові, адресу, місце роботи (навчання), форму участі у суспільній діяльності (якщо така має місце), посилання на згоду дотримуватись Статуту та регламентуючих документів Клубу та сприяти діяльності Клубу.
4.2.2. Заява об`єднань громадян, колективів підприємств, установ, організацій, товариств повинна містити: офіційну назву юридичної особи, юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в суспільній діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені юридичної особи, відомості про членство в інших громадських об`єднаннях, посилання на згоду дотримуватись Статуту та регламентуючих документів Клубу та сприяти діяльності Клубу. До заяви додаються рішення колективу підприємства, установи, організації про вступ до складу кандидатів в члени Клубу, копії установчих документів, а також регламентуючих документів.
4.3. З моменту прийняття Загальними Зборами членів Клубу рішення на користь особи (заявника), вона набуває статусу кандидата в члени Клубу.
4.4. Кандидати в члени Клубу мають право:
4.4.1. брати участь у виставках, акціях, показах, змаганнях, в організаційних, навчальних, методичних та інших заходах, що провадитимуться Клубом;
4.4.2. вийти з Клубу.
4.5. Кандидат в члени Клубу може бути виключений з Клубу, якщо він не бере участі у його діяльності, не виконує обов'язків члена Клубу, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Клуба, його фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Загальними Зборами членів Клубу.
4.5. Кандидат може набути статус члена Клубу на підставі заяви про прийняття до складу членів Клубу та рішення Загальних Зборів членів Клубу, але не раніше двох років з моменту прийняття до складу кандидатів в члени Клубу.
4.6. Членство в Клубі може бути індивідуальним, колективним і почесним.
4.7. Почесними членами можуть бути особи, які зробили значний внесок у створення та/або розвиток Клубу та/або реплі- та ретроавтомобільного напрямку. Звання почесного члена присвоюється Загальними Зборами членів Клубу. Почесний член звільняється від сплати вступного та членських внесків.
4.7.1. Почесний член Клубу має весь комплекс прав члена Клубу та несе в повному обсязі обов’язки члена Клубу.
4.7.2. Засновники Клубу є почесними членами Клубу.
4.8. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 14 років.
4.9. Колективними членами можуть бути об`єднання громадян, зареєстровані (легалізовані) згідно з Законом України “Про об`єднання громадян”, колективи підприємств, установ, організацій, товариств, які поділяють мету Клубу та статутні завдання і бажають сприяти його діяльності.
4.10. Індивідуальний, колективний член Клубу може бути повним або неповним членом Клубу.
4.10.1. Неповним членом Клубу є особа, прийнята до складу членів, яка має право дорадчого голосу на Загальних Зборах членів Клубу протягом двох років з моменту вступу до Клубу.
4.10.2. По закінченні строку, передбаченого п.4.10.1. Загальними Зборами членів Клубу вирішується питання стосовно надання неповному члену Клубу права голосу на Зборах та отримання ним статусу повного члену Клубу.
4.10.3. У випадку відмови, питання стосовно надання права голосу та отримання неповним членом статусу повного члену Клубу може розглядатися не раніше ніж через рік з моменту відмови.
4.11. Умовою прийняття члену до Клубу є прийняття ним зобов`язань дотримуватись вимог регламентуючих документів Клубу.
4.12. Прийняття кандидату до складу членів Клубу здійснюється на підставі заяви. Рішення про прийняття до складу членів клубу приймають Загальні Збори членів Клубу не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання заяви кандидата в члени Клубу. Обов’язковою умовою прийняття в члени Клубу є сплата вступного внеску.
4.12.1. Заява кандидата про надання індивідуального членства повинна відповідати вимогам, передбаченим п.4.2.1. цього Статуту.
4.12.2. Заява про надання колективного членства повинна відповідати вимогам, передбаченим п.4.2.2. цього Статуту. Клуб може отримувати від кандидата у колективні члени також іншу інформацію (документи) про його структуру.
4.13. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) в члени Клубу провадиться в порядку, передбаченому даним Статутом та правилами, які затверджуються Загальними Зборами членів Клубу.
4.14. Протягом роботи Загальних Зборів членів Клубу, на яких має бути вирішене питання прийняття кандидата в колективні члени, кандидат може через своїх делегатів виступити на Зборах в підтримку свого прохання.
4.15. З моменту прийняття члена до Клубу, йому дозволяється приймати участь на Загальних Зборах членів Клубу з правом дорадчого голосу, приймати участь у будь-яких заходах, що організуються під егідою Клубу, за умови того, що термін подачі заявки на участь у тих чи інших заходах, встановлений Загальними Зборами членів Клубу не минув.
4.16. Неповні члени Клубу мають право:
4.16.1. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Клубу та його органів;
4.16.2. брати участь в організаційних, навчальних, методичних та інших заходах, що провадитимуться Клубом, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Клубу;
4.16.3. користуватись, по можливості, підтримкою Клубу в своїй діяльності, що відповідає статутній меті Клубу;
4.16.4. користуватись правовим та соціальним захистом своїх законних інтересів з боку Клубу;
4.16.5. брати участь у виставках, акціях, показах, змаганнях та інших заходах, що проводяться Клубом в складі команд Клубу;
4.16.6. вийти з Клубу.
4.17. Повні члени Клубу (враховуючи перелічене в п.4.16.) мають право:
4.17.1. брати участь у роботі керівних органів Клубу через обрані за їх участю (участю їх представників, делегатів) органи Клубу;
4.17.2. брати участь (через своїх представників) в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними (в особі їх представників) до складу апарату Клубу;
4.17.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Клубу;
4.17.4. користуватись правовим та соціальним захистом своїх законних інтересів з боку Клубу;
4.17.5. користуватись в повному обсязі всіма пільгами, що існують для членів Клубу.
4.18. Почесні члени Клубу (враховуючи перелічене в п.п.4.16., 4.17.) мають право:
4.18.1. бути обраними до складу органів Клубу;
4.18.2. на звільнення від сплати вступних та членських внесків.
4.19. Кандидати в члени та Члени Клубу зобов`язані:
4.19.1. виконувати і керуватись в своїй діяльності в сфері діяльності Клубу вимогами Статуту та документів керівних органів Клубу;
4.19.2. виконувати рішення, прийняті керівними органами Клубу в межах їх компетенції;
4.19.3. співпрацювати з Клубом з усіх питань, які стосуються виконання завдань Клубу взагалі;
4.19.4. сплачувати членські внески;
4.19.5. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами Клубу;
4.19.6. колективні члени, предмет діяльності яких безпосередньо відноситься до сфери діяльності Клубу, зобов`язані також: • приймати безпосередньо участь в заходах, що проводяться Клубом, або за його участю в порядку, що визначається регламентуючими документами згідно до рішень органів Клубу; • забезпечувати відповідність своїх установчих та регламентуючих документів вимогам Клубу, повідомляти про зміни в таких документах; • забезпечувати дотримання Статуту, регламентуючих документів Клубу, всіма особами, що є їх членами та покладання на своїх членів, що їм дисциплінарно підпорядковані, дисциплінарних санкцій відповідно до рішень дисциплінарних органів Клубу;
4.19.7. підтримувати авторитет Клубу, не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям Клубу, підривали його престиж.
4.20. Членство в Клубі може бути припинено внаслідок:
4.20.1. виходу з Клубу;
4.20.2. виключення з членів Клубу за рішенням Загальних Зборів членів Клубу, прийнятим в порядку і на підставах, передбачених цим Статутом та дисциплінарними регламентуючими актами Клубу;
4.20.3. смерті члена Клубу – фізичної особи;
4.20.4. ліквідації організації – колективного члена Клубу або підприємства, установи, організації, товариства, колектив якого мав статус колективного члена. За таких умов, однак, члени ліквідованого колективу за їх заявою можуть набути індивідуального членства в Клубі, або при сформуванні на базі ліквідованого нового колективу – поновити колективне членство. При цьому повторне внесення вступного внеску не вимагається.
4.20.5. Вихід зі складу членів Клубу здійснюється на підставі заяви члена Клубу. Рішення про виключення зі складу членів клубу приймають Загальні Збори членів Клубу не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання заяви від члена Клубу.
4.20.6. Член Клубу може бути виключений з Клубу, якщо він не бере участі у його діяльності, не виконує обов'язків члена Клубу, своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди репутації Клуба, його фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Загальними Зборами членів Клубу.
4.20.7. Рішення про виключення членів Клубу на підставі п.п.4.20.2. – 4.20.4. приймається впродовж 30 календарних днів з моменту, коли Клубу стало відомо про настання вказаних подій.
4.20.8. Члени Клубу забезпечують на добровільних засадах фінансування програм Клубу.

© 2009 г, "АРД" Донецк